ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens andersluidende geschreven overeenkomst, zijn de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden van kracht in de verhouding met de klant. Zij worden verondersteld gekend te zijn door iedere persoon welke onze goederen bestelt en/of in ontvangst neemt en hebben steeds voorrang op deze van onze medekontraktanten.

1.Elke bestelling door de klant aan onze vertegenwoordigers gedaan is enkel geldig mits schriftelijke bevestiging getekend door de directie van onze firma.

2. Wij behouden ons het recht voor gedurende de uitvoering van een bestelling waarborgen voor de betaling te vragen zoals bijvoorbeeld een bankgarantie voor het bedrag der bestelling. In geval van weigering behouden wij ons het recht voor alle leveringen of werken te schorsen, de bestellingen te vernietigen en schadevergoeding te eisen, onze klanten zich van nu af hiermede onherroepelijk akkoord verklarend.

3. Behoudens tegenstrijdige offerte worden de vervoerkosten alsook de verpakkingen in rekening gebracht. Welke ook de bestemming en de verkoopsvoorwaarden zijn, wordt de levering geacht op ons adres te zijn uitgevoerd en de goederen aldaar in ontvangst genomen en aanvaard te zijn.

4. De klant draagt het risico van de koopwaren en leveringen vanaf het ogenblik dat hij per brief verwittigd wordt dat de koopwaar en levering ter zijner beschikking zijn, zoals bijvoorbeeld in geval van roest. De vrachtprijs voor het vervoer is steeds ten laste van de klant. De risico’s en gevaren van het vervoer eveneens, zelfs in geval van franco verzending.

5. De leveringsdata zijn niet bindend, de bestellingen worden uitgevoerd in de volgorde van het binnenkomen. Een vertraging kan noch de gehele noch de gedeeltelijke vernietiging van het kontrakt met zich brengen.

6. De prijzen en voorwaarden van VMT kunnen aangepast worden aan de prijzen en voorwaarden geldend op de dag van levering.

7. De waarborg blijft uitsluitend beperkt tot het ruilen van de als gebrekkig erkende stukken maar brengt geenszins de verantwoordelijkheid van VMT in het gedrang, zelfs niet in het geval van ongelukken van lichamelijke en/of materiële aard, die te wijten zouden zijn aan gebreken of bouwdefecten en/of aan de zelfs zware fouten van onze aangestelden.

8. Onze klant verklaart zich onherroepelijk akkoord dat thans en voor alle verdere leveringen en prestaties die hem door VMT in de toekomst zullen worden gedaan.

9. Eigendomsvoorbehoud – Alle goederen door VMT geleverd aan de koper blijven de eigendom van VMT tot de volledige betaling van de prijs en toebehoren. Betaling zoals hier bedoeld betekent de effectieve ontvangst door VMT van de gefactureerde bedragen. Het risico van schade zal echter overgaan op de koper overeenkomstig artikel 4. De koper verbindt zich ertoe VMT onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk beslag of tussenkomst door een derde op diens goederen gelegd of uitgeoefend.

1° Onze facturen, betaalbaar zijn te Wilrijk kontant netto en zonder korting.
Het opmaken van wissels of andere betalingsovereenkomsten hieraan niets wijzigen en geen vernieuwing veroorzaken van schuldvordering. Indien niet voorzien van een speciale geschreven machtiging, getekend door onze Beheerder, onze vertegenwoordigers en personeelsleden geen bevoegdheid hebben de vennootschap te binden noch ontlasting of kwijting in haar naam te geven. De agiokosten van verdisconteerbare wissels, alsook de kosten van de aangebrachte zegels ten laste zijn van de klant.

2° Door het enkel verstrijken van de vervaltijd, hij van rechtswege zonder aanmaning in gebreke is bij toepassing van art. 1139 B.W.B..

3° Bij niet-betaling binnen de 8 dagen van het versturen van een herinneringsbrief, hij ertoe gehouden is bij toepassing ondermeer van art. 1152, 1226 en 1147 B.W.B. onverminderd de gerechtskosten en de renten, een conventionele forfaitarie onverminderbare schadevergoeding te betalen gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 100 €.

4° Bij niet-betaling van een factuur of van een wissel op de vervaldag, welke de beneficiaris ook weze, al de door hem aan VMT nog verschuldigde bedragen ineens, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar zullen worden.

5° De verantwoordelijkheid van VMT in elke veronderstelling beperkt is tot het ruilen door haar zorgen van de beschadigde onderdelen, zonder enige bijkomende schadeloosstelling, zelfs in geval van grove fout van de leden van haar personeel.

6° Om het even welk protest om geldig te zijn schriftelijk en binnen de 8 dagen van de levering zal moeten worden ter kennis gebracht van VMT.

7° In geval van niet-betaling van een factuur of wissel op de gestelde vervaldag, van rechtswege en zonder verdere aanmaning een verwijlintrest zal verschuldigd zijn van 1% per maand.

8° Elke achterstal van betaling, VMT van rechtswege het volle recht geeft de lopende overeenkomsten, ook deze in het kader waarvan de goederen nog niet werden geleverd, eenzijdig te verbreken, VMT zich tevens het recht voorbehoudt de goederen welke reeds geleverd werden of in verzending zijn, terug te nemen.

9° In geval van annulatie of verbreking van kontrakt ten zijnen laste ons ten titel van schadevergoeding een forfaitair bedrag te betalen gelijk aan 1/3 van de verkoopprijs, onverminderd de gerechtskosten, begrepen zijnde dat deze schadevergoeding noch verhoogd, noch verminderd zal kunnen worden,
partijen van nu af alle betwistingen betreffende het beloop van deze schadevergoeding uitdrukkelijk
afwijzend.

10° Alle betwistingen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen vallen, zelfs in geval van meerdere verwerende partijen.